BASES DE PARTICIPACIÓ EN EL SORTEIG ORGANITZAT PER CREACIÈNCIA VIA LA SEVA PLANA WEB CREACIENCIA.COM.

1. ORGANITZADOR I OBJECTE DEL SORTEIG. CREACIÈNCIA SL amb domicili social al C/Juan de Sada, 49, baixos, 08028 Barcelona, provista de CIF: B-65212417, duu a terme, mitjançant la participació en la secció “Curiositats” de la seva plana web: www.creaciencia.com, un sorteig d’un llibre amb la finalitat d’oferir un obsequi als usuaris seguidors de les activitats de CreaCiència.

2. ÀMBIT TEMPORAL DEL SORTEIG. L’activitat que té com a obsequi el sorteig del llibre està basada en la participació en la resposta d’una pregunta setmanal, que s’inicia en la setmana del 25 de setembre de 2014, i que no té una finalització determinada.

3. ÀMBIT TERRITORIAL DEL SORTEIG. El sorteig es durà a terme entre tots els usuaris de la plana web www.creaciencia.com i majors de 18 anys que durant el termini del sorteig completin correctament el formulari de participació.

4. DESCRIPCIÓ DEL SORTEIG.
4.1) Concepte General: Els usuaris participaran responent a la pregunta de la setmana, que va canviant periòdicament i que es troba en la secció “Curiositats” de la plana web www.creaciencia.com.
4.2) CREACIÈNCIA SL es reserva el dret a desclassificar automàticament aquelles participacions que no reuneixin els requisits establerts en aquestes Bases o que, sota el seu criteri, siguin desagradables, lesionin els interessos de tercers o la seva reputació o la de CREACIÈNCIA, així com qualsevol tipus de descrèdit o denigració.

5. COMUNICACIÓ DEL SORTEIG. El sorteig es publicarà a la plana web www.creaciencia.com en la mateixa secció de “Curiositats” on es planteja la pregunta de la setmana. Aquesta publicació es podrà compartir via les xarxes socials Facebook i Twitter.

6. FORMULARI DE PARTICIPACIÓ. Per participar en el sorteig serà obligatori que l’usuari completi totes les dades sol•licitades en el formulari de participació que podran trobar en la secció “Curiositats” de la plana web citada.

7. PREMI. El premi del sorteig consisteix en un llibre d’en Dani Jiménez que dona gratuïtament al guanyador.

8. ELECCIÓ DEL GUANYADOR. El premi es sortejarà entre tots els usuaris que hagin contestat correctament a la pregunta de la setmana. El sorteig es realitzarà utilitzant l’eina online “Generador de números aleatorios, sin repetición”. El seleccionat guanyarà el premi especificat en aquestes bases i en la secció “Curiositats” de la plana web.

http://nosetup.org/php_on_line/numero_aleatorio_2

9. CONDICIONS DEL PREMI.
9.1) El premi obtingut és personal i intransferible, pel que en cas de que aquest no sigui acceptat per l’usuari agraciat, CREACIÈNCIA es posaria en contacte amb el següent usuari del ranking de guanyadors. En el cas que tampoc pogués contactar amb aquest, es contactaria amb el següent usuari. El premi no podrà ser canviat per diners en metàl•lic o per un altre premi.
9.2) El participant consenteix a que CREACIÈNCIA pugui utilitzar les seves dades personals facilitades, concretament el correu electrònic, amb finalitats informatives per enviar comunicacions de les activitats de l’empresa.

10. COMUNICACIÓ ALS GUANYADORS I CONFIRMACIÓ DEL PREMI. CREACIÈNCIA es posarà en contacte amb l’usuari premiat per tal de formalitzar el premi. La forma de posar-se en contacte serà enviant un correu electrònic al guanyador en el qual constarà que ha estat els triat i la forma d’entrega del premi.

11. CONSENTIMENT I PROTECCIÓ DE DADES.
11.1) Els participants en el sorteig permeten que les seves dades personals siguin tractades d’acord amb les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, per informar sobre noves promocions i activitats de CREACIÈNCIA
11.2) Així, les dades personals sol•licitades s’inclouran en un fitxer automatitzat propietat de CREACIÈNCIA amb les finalitats descrites en el paràgraf anterior. El participant podrà exercir el seu dret d’accés, oposició, rectificació o cancel•lació, dirigint la seva sol•licitud per escrit al mail info@creaciencia.com. Un cop finalitzat el sorteig, CREACIÈNCIA conservarà les dades que li hagin facilitat els participants amb la finalitat d’informar sobre noves promocions i activitats.
11.3) La mecànica del sorteig exigeix que les dades siguin facilitades de forma veraç i completa i que siguin mantinguts actualitzats gràcies a la cooperació dels participants. Si les dades de caràcter personal fossin falses, incompletes o no actualitzades CREACIÈNCIA quedaria alliberada respecte dels casos concrets, de la bona fi del sorteig i de qualsevol conseqüència relacionada amb l’anterior, arribant en últim cas a la no declaració de beneficiaris del sorteig.

12. RESERVES I LIMITACIONS.
12.1) CREACIÈNCIA es reserva el dret d’anul•lar el sorteig o suspendre’l en qualsevol moment, o bé canviar alguna (es) del seu (s) condició (és) si per causes tècniques o de qualsevol altra índole alienes a la seva voluntat no pogués complir amb el normal desenvolupament del mateix, segons l’estipulat en les presents Bases i sense que això generi dret a indemnització o compensació.
12.2) Igualment, CREACIÈNCIA podrà declarar nul el sorteig si detecta irregularitats en les dades identificatives dels concursants premiats.
12.3) No podran participar en la PROMOCIÓ les següents persones: els empleats i familiars fins al primer grau de consanguinitat de l’entitat.
12.4) CREACIÈNCIA no es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades pels participants.
12.5) Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta de les presents bases per part dels participants, donarà lloc a la baixa automàtica d’aquests participants.
12.6) En conseqüència, CREACIÈNCIA no es responsabilitza dels perjudicis que de qualsevol
índole s’ocasionin per l’ús irresponsable que es faci del premi.

13. LLEI APLICABLE I SUBMISSIÓ JURISDICCIONAL.
13.1) Aquest sorteig es regeix per la legislació vigent a Espanya.
13.2) Per a tota controvèrsia que pogués sorgir en la interpretació i aplicació de les presents bases, tant CREACIÈNCIA com els participants en aquesta promoció, se sotmeten expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona amb renúncia al seu fur propi si ho hagués.
13.3) CREACIÈNCIA es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació del sorteig.

14. ACCEPTACIÓ DE LES BASES. S’informa als possibles participants que el simple fet de prendre part del sorteig implica la total acceptació de les presents Bases i de les específiques del sorteig en qüestió. La manifestació en contra per part del participant, implicarà l’exclusió d’aquest del sorteig i CREACIÈNCIA quedarà alliberada del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.

9 octubre de 2014